1. Three Towers - Shiro Hamaguchi

  2. Himitsu no Sen wo Hiku Yatsura - Welcome to the NHK

  3. Mystic Marsh - Stewart Copeland

  4. Makeover - Mark Mothersbaugh

  5. Mar 26th with 11 notes / Reblog
  6. Punishment - Shawn Lee

  7. Gradus vita - Matsuo Hayato

  8. Shadowlord - Keiichi Okabe, Kakeru Ishihama, Keigo Hoashi, Takafumi Nishimura

  9. Ooki na Ken - Masanori Takumi